Navigation:    
Start  >  Blog 
> 12. oktober 2017
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Regeringens justering af Natura2000-områderne er ikke nødvendigvis til skade Torsdag, 12.10.17

Natura 2000 er et projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse. Det er oprettet i et fællesskab mellem EU og medlemsstaterne, ud fra en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af naturens mangfoldighed senest i 2010. Det er medlemslandenes ansvar at sikre Natura 2000 områderne og at sørge for, at de anvendes på en måde, så der vitterlig bliver draget omsorg for direktivets truede arter og biotoper. Danmark har i henhold til EU's naturdirektiver udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder, som tilsammen udgør 252 Natura 2000-områder. I Danmark blev områderne udpeget i perioden 1998-2004, og i alt er 16.638 km² beskyttet under projektet, heraf 3.586 km² til lands og 13.047 km² til vands. Derefter skulle man tro, at disse mange kvadratkilometer var blevet vel sikret for eftertiden, men blot tyve år senere ønsker den nuværende regering at "justere" grænserne for disse 252 Natura 2000-områder. Og som vi alle ved, så mener enhver regering at beskære noget når de bruger vendingen 'justere'. Men det er så det, regeringen har meldt ud med nu, og ifølge lovgivningen kan en sådan beslutning ikke tages før den har været i offentlig høring, hvilket også er den måde jeg har erfaret om denne justering. Heldigvis er det så embedsværket, der har udfærdiget kravene til denne justering, for jeg har nok mere tillid til embedsværket end til regeringen. Og jeg må sige, at embedsværket har gået effektivt til værks, for som bilag til vejledningen for høringen har de kort beskrevet konsekvenserne for alle 252 lokaliteter, så der er ikke noget der bliver glemt. Overordnet set foreslås det, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Dette areal består primært af landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder. Det kan så være, at der ikke er så meget idé i at bevare naturmæssigt ligegyldige områder, men det får mig umiddelbart til at tænke på, at det har haltet med tilsynet med disse Natura2000 områder. Og burde man så ikke udvælge et tilsvarende areal som nyt Natura 2000-område, når nu det er så tvingende nødvendigt at udtage 28.000 hektar? Men bortset fra det, så giver embedsværkets gennemgang af områderne mig grund til at tro, at denne justering ikke er helt så slem som man kunne frygte. Se for eksempel Habitat 135, Sejerø Bugt, hvor forvaltningen skriver: "Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre bebyggelser. Området er foreslået udvidet med klitnaturtyper og mindre arealer bl.a. surt- og kalkoverdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet." Hvilket medfører en beskæring af arealet med 421,5 ha og en udvidelse med 44,9 ha.
Justering af Natura 2000-områderne

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.